Ευαγγέλιο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου – Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο & Απόστολος για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου

8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε τη Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου

«Ἀποκάλυψον πρὸς Κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ποιήσει» (Ψαλμός λστ’ στ. 5). Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σ’ Αυτόν και Αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι.