Διήγηση περί Αγάπης πολύ ωφέλιμη

Διήγηση περί Αγάπης πολύ ωφέλιμη

Ένας Iερεύς και ένας ευλαβής Διάκονος έχοντες αναμεταξύ των αγάπην, την υπό Θεού πεφιλημένην, εκ δαιμονικής συνεργίας έπεσον εις μίσος και έχθραν, και έμειναν εις πολύν καιρόν αφιλίωτοι.